Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego miało miejsce 17 września 1973 roku o godz. 9:00.
Pierwszym dyrektorem Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi został pan Janusz Frydrykiewicz. Nauczycielami, którzy podjęli wtedy pracę w szkole, byli: Anna Plecińska, Jan Gwardys, Zygmunt Chmielewski, Wanda Witkowska, Jadwiga Grabowska, Józef Sienkiewicz, Zbigniew Głogowski, Ryszard Mirosz, Maria Strzałka (Mąka), Monika Gwardys, Elżbieta Borkowska, Andrzej Żórawiński, Anna Łaszewska, Jadwiga Chromińska, Bronisław Krajewski, Regina Krajewska, Henryk Wątroba, Stanisława Paluch (Róg), Marianna Czamara, Elżbieta Gołota (Gościło) od 1.01.1974, Grażyna Legucka (Domańska) od 1.01.1974, Helena Maciak od 1.01.1974.
Pierwszy rok nauki rozpoczęło 347 uczniów w czterech klasach Technikum Ogrodniczego trzyletniego, w trzech klasach pierwszych Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej oraz w jednej klasie drugiej przejętej z Jasieńca.

Początki nie były łatwe. Trwały prace porządkowe w szkole i na terenie do niej przylegającym. Budowano jeszcze Dom Nauczyciela oraz warsztaty szkolne. Uczniowie pod opieką wychowawców pracowali przy tworzeniu działek doświadczalnych i boiska sportowego. Oprócz tego realizowana była praca dydaktyczno – wychowawcza: pierwsze lekcje, zajęcia w tworzących się różnych organizacjach, pierwsze uroczystości szkolne, konkursy i olimpiady,  wspólne wyjazdy na wycieczki, pierwsze praktyki zawodowe. Początkowo zajęcia praktyczne odbywały się w Rolnym Zakładzie Doświadczalnym w Krobowie, potem na miejscu w Nowej Wsi w Gospodarstwie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa. Najlepsi uczniowie kierowani byli na praktyki zagraniczne, głównie do NRD i Czechosłowacji. Pierwsza taka grupa wyjechała już w 1975 r. na zajęcia wakacyjne.
Początki nie były łatwe. Trwały prace porządkowe w szkole i na terenie do niej przylegającym. Budowano jeszcze Dom Nauczyciela oraz warsztaty szkolne. Uczniowie pod opieką wychowawców pracowali przy tworzeniu działek doświadczalnych i boiska sportowego. Oprócz tego realizowana była praca dydaktyczno – wychowawcza: pierwsze lekcje, zajęcia w tworzących się różnych organizacjach, pierwsze uroczystości szkolne, konkursy i olimpiady,  wspólne wyjazdy na wycieczki, pierwsze praktyki zawodowe. Początkowo zajęcia praktyczne odbywały się w Rolnym Zakładzie Doświadczalnym w Krobowie, potem na miejscu w Nowej Wsi w Gospodarstwie Doświadczalnym Instytutu Sadownictwa. Najlepsi uczniowie kierowani byli na praktyki zagraniczne, głównie do NRD i Czechosłowacji. Pierwsza taka grupa wyjechała już w 1975 r. na zajęcia wakacyjne.
W roku 1976 nasza szkołę opuścili pierwsi maturzyści. Było ich 57.

We wrześniu 1978 r. nastąpiła zmiana nazwy i struktury organizacyjnej szkoły. W miejsce Technikum Ogrodniczego powstał Zespół Szkół Ogrodniczych, w skład którego wchodziła szkoła nowowiejska i 7 filii kształcących kadry dla rolnictwa w Błędowie, Brzózie, Chynowie, Magnuszewie, Mogielnicy, Górkach koło Promnej i w Stromcu.
Bardzo ważne wydarzenie miało miejsce w roku szkolnym 1983/84. Obchodziliśmy wtedy jubileusz dziesięciolecia istnienia szkoły. Z tej okazji mieliśmy otrzymać patrona. Wybór padł na sławnego syna ziemi grójeckiej – Tomasza Nocznickiego. W dniach 8 – 9 października 1983 r. odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona życiu i twórczości oraz działalności społeczno-politycznej Nocznickiego. Zaszczycili nas wtedy swą obecnością przedstawiciele NK ZSL z wiceprezesem prof. Józefem Kukułą, a także wnukowie patrona, Władysław i Zbigniew Noczniccy. Referaty dotyczące bohatera sesji wygłosili: doc. dr Henryk Mierzwiński, doc. dr hab. Stanisława Jarecka-Kimlowska, dr Leon Nawrocki, mgr Henryk Szopa i mgr inż. Zbigniew Nocznicki. To ostatnie wystąpienie było szczególnie interesujące, bo mówiło o Nocznickim jako zwykłym człowieku, ojcu rodziny, dziadku.
Na zakończenie sesji szkoła otrzymała w darze popiersie Tomasza Nocznickiego dłuta Ferdynanda Jarochy jako dar NK ZSL. 
14 października 1983 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Radomiu nadało Zespołowi Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi imię Tomasza Nocznickiego. Tego dnia została odsłonięta pamiątkowa tablica z brązu, znajdująca się przy wejściu do budynku szkolnego, na ścianie frontowej, z wygrawerowaną podobizną patrona i napisem:
„Tomasz Nocznicki 1862-1944
syn ziemi grójeckiej, radykalny działacz ludowy,
publicysta, propagator oświaty rolniczej,
poseł i senator II Rzeczypospolitej”.
Otrzymaliśmy wtedy sztandar i uczniowie po raz pierwszy złożyli przy nim ślubowanie. Były to bardzo podniosłe i niezwykle chwile. Przy tej okazji odbył się I Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim ok. 285 naszych wychowanków. Po tym spotkaniu, oprócz wspomnień, pozostała tablica pamiątkowa w holu szkoły. 

W 1984 roku pana Janusza Frydrykiewicza na stanowisku dyrektora zastąpiła pani Otylia Świątkowska. W latach osiemdziesiątych XX wieku zaszły także zmiany w strukturze Zespołu. Od końca lat 70. ZSO traci filie. Część z nich ulega likwidacji, inne usamodzielniają się (w 1979 r. –  Górki, Stromiec, w 1986 – Mogielnica, w 1987 – Chynów, w 1989 – Magnuszew, w 1990 – Brzóza). Natomiast w 1987 roku włączono do nowowiejskiej placówki Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa w Jasieńcu. Ten stan przetrwał do 1991. Jednym z ważniejszych osiągnięć tego okresu jest stworzenie małej sali gimnastycznej – siłowni – która, obok sali gimnastycznej i stadionu szkolnego, stanowi ważny obiekt rekreacyjno – sportowy szkoły.
W 1989 roku dyrektorem Zespołu Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi został pan Jacek Stolarski Pełnił tę funkcję do 1992 roku, kiedy stanowisko to powierzono pani Krystynie Gregorczyk. W 1993 powstało Liceum Ekonomiczne, którego absolwenci uzyskiwali tytuł technik ekonomista o specjalności rachunkowość i rynek rolny.

W latach 1982 – 1997 powstały nieopodal szkoły trzy szklarnie, które służyły młodzieży do realizacji zajęć praktycznych, podobnie jak szkolne warsztaty, ogródki doświadczalne, a przede wszystkim Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne. Było to jedno z największych osiągnięć naszej wspólnoty – dyrekcji, nauczycieli, rodziców uczniów i samej młodzieży. Uzyskanie ziemi po Doświadczalnym Gospodarstwie Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach było możliwe dzięki pomocy prof. Edwarda Langego, dyrektora wyżej wymienionej instytucji, i kierownika Urzędu Rejonowego w Grójcu – Władysława Piątkowskiego. Od 1995 r. Zespół Szkół Ogrodniczych w Nowej Wsi był właścicielem 80-hektarowego gospodarstwa (z czego 60 ha to sady), chłodni na 500 ton owoców, parku maszynowego.

W 1997 r. placówka kolejny raz zmieniła swój status – na Zespół Szkół Ogrodniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi. Od tej chwili nie tylko kształciliśmy naszą młodzież na ogrodników, ale również podnosiliśmy poziom wiedzy i umiejętności ludzi z całej Polski. W Nowej Wsi organizowano praktyki dla młodzieży oraz warsztaty i kursy dla dorosłych. 
We wrześniu 1998 roku odbyły się obchody 25-lecia istnienia szkoły, połączone z III Zjazdem Absolwentów.
Z początkiem XXI wieku w szkole nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych. Nowym dyrektorem od marca 2002 r. został pan Jacek Domański. Dyrektorem do spraw wychowawczych – pani Danuta Borowiec, kierownikiem szkolenia praktycznego – pan Grzegorz Wawer.
W 2002 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego. Otwarto nowe kierunki kształcenia: Liceum Profilowane o profilach: ekonomiczno-administracyjnym, gospodarczo-usługowym i zarządzanie informacją. Powstało również Technikum Architektury Krajobrazu.

W 2003 roku miał miejsce IV Zjazd Absolwentów, będący częścią obchodów 30-lecia szkoły.
Od 2005r. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Tomasza Nocznickiego wyłączono Centrum Kształcenia Praktycznego. Na mocy uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z listopada 2004 r. włączono je do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi. W 2005 roku zlikwidowano także Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne, a utworzono Grójeckie Centrum Sadownicze sp. z o.o.
W 2006 roku w czytelni przy bibliotece szkolnej utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane ze środków MEN i Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 września 2007 r. przyniósł zmiany na stanowiskach kierowniczych. Dyrektorem została pani Danuta Borowiec, wicedyrektorem pani Elżbieta Wojtera, kierownikiem kształcenia praktycznego pozostał pan Grzegorz Wawer.
W latach 2007 – 2013 szkoła uczestniczyła w licznych projektach edukacyjnych (2007: „Kuźnia dobrych przykładów”, 2008 – 2012: „Szkoła Kluczowych Kompetencji – program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”, 2010: „Szkoła bez przemocy”, 2010 i 2013: „Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów szkół rolniczych w Polsce  – CEKIN”).
W maju 2009 roku świętowaliśmy jubileusz 35-lecia szkoły, połączony z V Zjazdem Absolwentów. Była to okazja do sentymentalnej podróży w przeszłość – do czasów młodzieńczej beztroski. Mimo upływu lat część absolwentów utrzymuje serdeczny kontakt ze swymi nauczycielami.

Wiosną 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi zorganizowano turniej piłki koszykowej, upamiętniający wieloletniego pracownika szkoły, wychowawcę, nauczyciela wychowania fizycznego i działacza społecznego – pana Stanisława Roga. W Memoriale im. Stanisława Roga uczestniczyli nie tylko uczniowie lokalnych placówek oświatowych, ale także absolwenci szkoły w Nowej Wsi, pragnący oddać cześć swemu nauczycielowi.
1 września  2013 roku, na mocy uchwały Rady Powiatu Grójeckiego, powołano do istnienia Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, w skład którego wszedł Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi i Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Grójcu z siedzibą w Nowej Wsi. Dyrektorem Centrum została pani Danuta Borowiec, funkcję wicedyrektorów objęły: pani Elżbieta Wojtera i pani Anna Dacka. W skład CKZiU w Nowej Wsi weszły: Technikum w Nowej Wsi, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza w Nowej Wsi, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowej Wsi, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nowej Wsi i Bursa Międzyszkolna.

We wrześniu 2013 roku odbył się Jubileusz 40-lecia szkoły, połączony z Powiatową Inauguracją Roku Szkolnego. Uroczystość zaszczycili swa obecnością przedstawiciele władz lokalnych, byli dyrektorzy i nauczyciele szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi.
W maju 2014 roku odbył się koncert „Dla naszych Mam” z okazji Dnia Matki, połączony z Dniem Otwartym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Soliści, zespoły i chóry z okolic Grójca i Warki zaprezentowali wiele wzruszających, ale i przebojowych piosenek dla mam.
W grudniu 2014 roku odbyła się uroczystość nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Patronem szkół dla młodzieży i dla dorosłych, należących do CKZiU w Nowej Wsi, został ponownie Tomasz Nocznicki. Szkoły Centrum otrzymało nowy sztandar, jako symbol identyfikacji społeczności szkolnej z wartościami tutaj krzewionymi.

Od 2015 roku uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi uczestniczą corocznie w projekcie „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Celem projektu  jest rozwijanie zdolności oraz motywowanie do dalszego rozwoju uczniów szkół zawodowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.
Od 2015 roku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi wdraża zasady edukacji dualnej, poprzez nawiązanie współpracy w krajowymi placówkami oświatowymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami. W chwili obecnej (2023) patronat nad uczniami kształcącymi się w różnych zawodach w Centrum sprawują: Mazowiecka Izba Rolnicza, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, PROCAM Polska Sp. z o. o. w Gdańsku, Kordus Szkółkarstwo Ozdobne w Woli Mrokowskiej, Dwa Jabłka Sp. z o. o. w Warce, Agrosimex Sp. z o. o . w Golianach, AGROBARD Sp. j. w Zalesiu, Gospodarstwo Szkółkarskie Łazuccy w Jasieńcu, Twój Owoc Sp. z  o. o. w Wichradzu, TRANS-MED w Murowance, Plantacja i Szkółka Borówki Amerykańskiej Krzyżanowscy w Nowej Wsi, „ART-POL” w Nowej Wsi, Bank Spółdzielczy w Jasieńcu, ADBOSS Adam Kurowski w Warce, Zakład Polskie Pomidory w Ryczywole. Kancelaria Doradztwa Podatkowego „PARAGRAF” Jan Badowski w Grójcu, Kancelaria Podatkowa ABAKUS SERVICE Sp. z o. o. w Jasieńcu, Gospodarstwo Ogrodnicze K. Szczepanska w Goszczynie, Szkółka Drzew Owocowych Dolińscy w Worowie, Hotel Sielanka nad Pilicą**** w Warce, Hotel Pałac Małą Wieś w Małej Wsi, NORTH-GEO Adam Pyza w Warce, KARLEN Agencja Reklamowa w Grójcu, GEODEZJA MARCIN KATANA w Grójcu.

W 2016 roku trzy uczennice Technikum im. Tomasza Nocznickiego z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, kształcące się w zawodzie technik architektury krajobrazu, wzięły udział w projekcie pod nazwą „Kształcenie praktyczne w rolnictwie – staż zawodowy polskich uczniów w niemieckich gospodarstwach rolnych”, dofinansowanym w ramach programu Erasmus+.
W 2017 roku dwie absolwentki technikum spędziły trzy miesiące w gospodarstwach rolnych naszych zachodnich sąsiadów dzięki projektowi pod nazwą „Kształcenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii, w ramach programu Erasmus+.
Od września 2017 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa, należąca do struktur CKZiU w Nowej Wsi, została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia w zawodzie ogrodnik.
W 2017 roku Centrum dołączyło do Szlaku Jabłkowego – turystycznego szlaku na terenie powiatu grójeckiego, promującego jabłko jako najbardziej powszechne dobro regionu.
Wiosną 2017 roku w CKZiU w Nowej Wsi odbył się pierwszy Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej. Celem Turnieju było promowanie kształcenia w zawodzie technik ogrodnik, rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży, nawiązywanie kontaktów między szkołami. Wzięły w nim udział drużyny z siedmiu szkół z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, a laureaci zdobyli cenne nagrody, pozyskane od współpracujących ze szkołą firm patronackich.

1 września 2018 r. stanowisko dyrektora Centrum objęła pani Anna Dacka, wicedyrektorami zostały: pani Elżbieta Wojtera i pani Hanna Rejnchard, kierownikiem Centrum Kształcenia Zawodowego: pani Anna Zabieglińska-Szwedo.
W 2018 roku z możliwości nowoczesnego rozwijania swoich kompetencji skorzystali uczniowie klas drugich i trzecich, kształcący się w zawodach technik ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ekonomista i technik spedytor.
W ramach programu Erasmus+ odbywali praktyki zawodowe we Włoszech i Irlandii.
W ramach akcji „Mobilność edukacyjna uczniów”, będącej elementem programu Erasmus+, wiosną 2019 roku kolejne grupy uczniów technikum wyjechały do Hiszpanii i Irlandii, by sprawdzić swoje kwalifikacje zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

Od września 2020 roku Bursa Międzyszkolna, będąca częścią CKZiU w Nowej Wsi, stała się Internatem.
Od 2021 r. społeczność Technikum im. Tomasza Nocznickiego aktywnie włączała się w akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta”. Szkoła realizuje szereg działań, w celu upamiętnienia ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych.
W październiku 2021 roku otworzono Izbę Tradycji. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli zgromadzono w niej różnorodne eksponaty podkreślające przynależność naszej społeczności do tradycji agrarnych.
W kwietniu 2022 roku uczniowie klas trzecich, kształcący się w zawodach technik reklamy, technik ekonomista, technik spedytor i technik architektury krajobrazu, mieli niepowtarzalną okazję zdobyć cenne doświadczenia podczas staży zawodowych realizowanych w Cosenzie, we włoskim rejonie Calabria, w ramach projektu Erasmus +, finansowanego ze środków UE, realizowanego jako krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.

Na przełomie lipca i sierpnia 2022 roku oraz w lutym 2023 roku nauczyciele Centrum uczestniczyli w szkoleniach językowych i zawodowych w ramach programu Erasmus+ na Malcie – pięknej wyspie na Morzu Śródziemnym.
Od września 2022 roku w ofercie edukacyjnej CKZiU w Nowej Wsi znajduje się Branżowa Szkoła II stopnia w zawodzie ogrodnik.

W 2022 roku, na terenie po dawnej kotłowni nieopodal budynku szkoły, dzięki dofinansowaniu przez Mazowiecki Urząd Marszałkowski zbudowano boisko wielofunkcyjne  z profesjonalną nawierzchnią i obszarami do uprawiania różnych dziedzin sportu. W tym samym roku ze środków Starostwa Powiatu Grójeckiego sfinansowano remont szkolnej sali gimnastycznej i pomieszczeń zaplecza sportowego. Troska o estetykę  budynku szkoły i jej otoczenia jest stałym elementem działań dyrekcji. W miarę możliwości finansowych każdego roku wykonywane są remonty i modernizacje, których celem jest stworzenie warunków do efektywnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
W 2023 roku uczniowie klas trzecich technikum pięcioletniego odbywali praktyki zawodowe w hiszpańskiej Saragossie. Latem tego samego roku, podczas pobytu na Gran Canarii, w  ramach programu Erasmus+ swe kompetencje językowe i zawodowe doskonalili nauczyciele Centrum.

Najważniejszym zadaniem szkoły jest działalność dydaktyczno – pedagogiczna. Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych w tym zakresie działań są osiągnięcia uczniów i nauczycieli, dostrzegane i nagradzane przez władze różnego szczebla. Od 1997 roku najlepsi maturzyści szkoły otrzymywali nagrodę pieniężną od władz miasta i gminy Warka. Od 1998 roku uczniowie z najwyższą roczną średnią ocen otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Niemal od początku istnienia szkoły uczniowie kształcący się w zawodzie technik ogrodnik uczestniczą w kolejnych edycjach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Ogrodniczych w bloku ogrodnictwo i zdobywają indeksy na wyższe uczelnie. Wielokrotnie uczniowie technikum ogrodniczego zdobywali nagrody w konkursie „Zielone Dyplomy”, organizowanym przez „Gazetę Rolniczą”, Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zadowalające wyniki uzyskiwali także reprezentanci naszej szkoły w Międzywojewódzkim Konkursie Wiedzy o Architekturze Krajobrazu. W pierwszej trójce ogólnopolskiego konkursu „Geopodchody” znaleźli się uczniowie, kształcący się w zawodzie technik geodeta.
Oprócz udziału w konkursach branżowych nasi uczniowie prezentują swoje talenty w innych wydarzeniach kulturalnych o zasięgu krajowym, wojewódzkim, okręgowym czy powiatowym, m.in. Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, konkursie historyczno-marynistycznym „Dwa oblicza Pułaskiego”, konkursie „Żołnierze wyklęci. Walka o pamięć i cześć”.

Osobną grupę sukcesów na różnych szczeblach stanowią osiągnięcia sportowe. Już w pierwszym roku istnienia Technikum Ogrodniczego w Nowej Wsi powstało Szkolne Koło Sportowe, prowadzone przez panią Stanisławę Paluch (Róg). Od tego momentu reprezentanci naszej szkoły uczestniczą w zawodach, prezentując wysoki poziom umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych. Nie sposób wymienić wszystkich osiągnięć uczniów, warto jednak wspomnieć m.in. o drugim miejscu drużyny siatkarek w Mistrzostwach Wojewódzkich Szkół Rolniczych w Chwałowicach (1976), pierwszym miejscu w biegu na 100 m w VII Igrzyskach Szkół Rolniczych w Koszalinie (Grzegorz Mielczarek, 1979), drugim miejscu w ulicznym Biegu Pokoju w Grójcu (Adam Tadzik, 1985), trzecim miejscu w II Mistrzostwach Polski Dzieci i Młodzieży w wyciskaniu sztangi na ławeczce w Kamiennej Górze (Rafał Skorupski, 1999), pierwszym miejscu w XIV Otwartych Mistrzostwach Polski Karate Gosoku-Ryu w Brześcach (Łukasz Glinka, 2006), drugim miejscu w Mistrzostwach Świata w Wyciskaniu Sztangi Leżąc w Sztokholmie (Kamil Jagiełło, 2015).

Godną naśladowania inicjatywą jest wspieranie i szerzenie idei honorowego krwiodawstwa wśród uczniów. Szkolny Klub PCK powstał już w 1974 roku. W ramach działalności Klubu powstało Koło Honorowych Dawców Krwi. Opiekę nad Kołem sprawowali nauczyciele: Maria Mąka, Marianna Czamara, Anna Dacka, Konrad Jankowski, Agnieszka Tomala, Magdalena Kmidowska. Idee wolontariatu  w formie udziału w akcjach krwiodawstwa wspierają nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele i absolwenci. Dzięki ich ofiarności udało się pozyskać ponad 1000 litrów bezcennego daru życia – krwi.

Nowa Wieś to serce regionu sadowniczego. Związki szkoły z tradycjami ogrodniczymi i sadowniczymi znajdowały odbicie w różnych formach działalności pozadydaktycznej. Przez wiele lat szkoła gościła ogrodników z okolic Grójca i Warki z okazji święta Owocobrania, Konferencji Odmianowych, Święta Jabłka. Obecnie prezentujemy nasze osiągnięcia podczas różnych lokalnych uroczystości, m.in. na Dożynkach Powiatu Grójeckiego.
Ważnym elementem szkolnego życia jest nie tylko codzienna nauka, ale i niecodzienne święta. W kalendarzu ważnych wydarzeń cyklicznie powtarzają się uroczystości: rozpoczęcie roku szkolnego, udział w akcjach Narodowego Czytania, Dzień Edukacji Narodowej, otrzęsiny klas pierwszych, akcja „Sprzątanie świata”, Święto Niepodległości, wigilia szkolna, studniówka, dni otwarte – kiedyś dla absolwentów gimnazjum, obecnie dla ósmoklasistów, pożegnanie maturzystów, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zakończenie roku szkolnego. Przygotowując okolicznościowe apele, młodzież ma okazję pochwalić się swą kreatywnością i talentami aktorskimi. Mieliśmy już okazję przeżyć otrzęsiny pierwszoklasistów w konwencji rozprawy sądowej, talent-show, ćwiczeń na poligonie wojskowym. Wzruszały nas tradycyjne jasełka i symboliczne wigilijne scenki ze współczesnych blokowisk. Słuchaliśmy patriotycznych pieśni z czasów Legionów Piłsudskiego i zaangażowanych piosenek z czasów stanu wojennego. Rozśmieszały nas skecze o nieporadności uczniów i nauczycieli. Co roku zaskakujemy i jesteśmy zaskakiwani.
Okazją do pochwalenia się umiejętnościami aktorskimi uczniów i artystycznego wyrażenia ich wrażliwości na aktualne problemy współczesnego świata były przedstawienia profilaktyczne: „Sąd nad nałogami” (2019), „Karuzela uczuć” (2023), zaprezentowane nie tylko przed publicznością szkolną, ale także przed uczniami lokalnych szkół podstawowych.

Istotnym elementem działań edukacyjnych i wychowawczych są oczywiście wycieczki dydaktyczne i krajoznawczo-turystyczne. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać ciekawe miejsca w Polsce i za granicą, m.in. Poznań, Toruń, Jasną Górę, Karpacz, Murzasichle, Lwów, Pragę, Wiedeń, Berlin. Od 2021 roku, wspierani dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”, uczestniczyli w wycieczkach do Szklarskiej Poręby, Krakowa. Nasi uczniowie nie stronią również od wizyt w teatrze i systematycznie, kilka razy w każdym roku szkolnym, obcują z różnorodnymi gatunkami dramatycznymi. Od września 2022 roku są beneficjentami programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu” umożliwiającego korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury – muzeów, teatrów.
Idee pomocy potrzebującym propaguje Samorząd Uczniowski, organizujący akcje: „Góra Grosza”, „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, współpracujący aktualnie z Domem Dziecka „Panda” w Kozienicach, oraz opiekujący się umiejscowionym w Lipiu grobem patrona – Tomasza Nocznickiego.

Odpowiadając potrzebom lokalnego rynku pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi posiada obecnie szeroką ofertę kierunków kształcenia. W roku szkolnym 2022/23 są to: technik architektury krajobrazu z elementami florystyki, technik spedytor z elementami spedycji międzynarodowej, technik organizacji turystyki o profilu stewardesa i pilot wycieczek, technik geodeta o profilu geoinformatyka, technik ekonomista o profilu menedżersko-prawnym, technik ogrodnik z elementami logistyki w ogrodnictwie, technik reklamy o profilu medialnym z elementami dziennikarstwa, technik usług fryzjerskich z elementami wizażu, a także szkoła branżowa I i II stopnia.
 
Czas zapisał kolejne strony historii szkoły ogrodniczej w Nowej Wsi różnymi zgłoskami. Te piękne przeplatają się z tymi mniej barwnymi, ale wszystkie są ważne i godne pamięci, gdyż są one elementem naszej tożsamości. Co przyniesie jutro, zależy w dużym stopniu od nas. Z Kronik Szkolnych widać, że wszyscy, tj. nauczyciele, uczniowie, rodzice byli bardzo zaangażowani w życie szkoły. Mam nadzieję, że my, obecni członkowie tej wspólnoty, będziemy równie dobrze, a może lepiej pracować, działać, aby cieszyć się coraz większym uznaniem w środowisku. Historia nas zobowiązuje.

Scroll to Top
Skip to content